مال من سلامت مدرسه پزشکی دانشکده

مال من: سلامت مدرسه پزشکی دانشکده آبادان پایداری سلامت آرامش در جامعه هفته سلامت

حقوق خاصی جهت مؤلف در قراردادهای انتشاراتی‌ها تعریف نمی‌شود

قراردادهای انتشار به وسیله ناشران به گونه‌ای بسته می‌شود که در آن حقوق خاصی جهت مؤلف و صاحب اثر تعریف نمی‌شود. سپیده ابرآویز، نویسنده در گف..

ادامه مطلب